ഐ .സി . ടി ബോധവല്‍കരണ ക്ളാസ് മേത്തോട്ടിയില്‍

 ഐ .സി . ടി  ബോധവല്‍കരണ ക്ളാസ്  മേത്തോട്ടിയില്‍  നടന്നു .സ്കൂള്‍ സ്ടുടെന്റ്റ്   ഐ .ടി കോഡിനെറ്റര്‍  നേതൃതതും നല്‍കി.പ്രാദേശിക രക്ഷാ കര്തൃ സമിതി അംഗങ്ങള്‍ ,രക്ഷിതാകള്‍   പങ്കടുത്തു                  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: