എഴുത്തുകൂട്ടം, വായനകൂട്ടം ആരംഭിചു

എഴുത്തുകൂട്ടം, വായനകൂട്ടം സീനിയര്‍ അസി:ഓമന ,ഇ.ന്‍ ഉല്‍ക് ടനം ചെയ്യുന്നു 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: