ഡെന്നീസ് റിച്ചി അന്തരിച്ചു…അനുശോചനങ്ങള്‍

UNIX എന്ന ഓപ്പറേറ്റിങ്ങ് സിസ്റ്റത്തിന്റേയും തദ്വാരാ  GNU/Linux ന്റെ പിറവിയിലേയ്ക്കും എത്താന്‍  C എന്ന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ഭാഷയുടെ പങ്ക് നിര്‍ണ്ണായകമാണ്. c എന്ന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഭാഷ പിറവിയെടുത്തത്http://ml.wikipedia.org/wiki/Dennis_Ritchie ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയില്‍ നിന്നാണ്

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: