പൂമാലയിലെ “ലാപ് ടോപ് ചാര്ജര് വാഹനം ”

Lap top charger

പൂമാലയിലെ “ലാപ് ടോപ് ചാര്ജര് വാഹനം ” ഒരു സമയം നാല്പതു മെഷീന് ചാര്ജ് ചെയ്യാം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: