ജൂണ് 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം

നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വരും തലമുറകള്ക്ക് വേണ്ടിയും ഈ ഭൂമിയെ , പ്രകൃതിയെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമ നമുക്കുണ്ട് . വരൂ ……. നമ്മുക്കൊന്നായി…… ഒരുമിച്ചു ………ഇതില് അണി ചേരാം.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: