പ്രാദേശിക പഠനോത്സവം


പൂമാല ഗവ. ട്രൈബല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ഡരറി സ്‌കൂള്‍ കളിത്തട്ട് വിദ്യാപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രാദേശിക രക്ഷാകര്തൃ സൗഹൃദ സമിതികള്‍ നടത്തുന്ന പ്രാദേശിക പഠനോത്സവങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാമറ്റം ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തങ്കമ്മ രാജന്‍ നിര്വടഹിച്ചു. വാര്‌് വമെമ്പര്‍ മോഹന്ദാാസ് പുതുശ്ശേരി അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. വാര്ഡ്ന മെമ്പര്മാാരായ ബിന്ദു ദിലീപ്, ഷീബ രാജശേഖരന്‍, അജിതാ സാബു, ബിജി രവികുമാര്‍, ജോസ്, അജോമോള്‍ എന്നിവര്‍ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: