പൂമാല സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം ആരംഭിച്ചു

???????????????????????????????

പൂമാല സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം പി .ടി ,എ പ്രസിഡണ്ട്‌ ശശികുമാർ കിഴക്കേടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????പൂമാല സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം പി .ടി ,എ പ്രസിഡണ്ട്‌ ശശികുമാർ കിഴക്കേടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ബിന്ദു സുബി,ഓമന ടീച്ചർ ,സുലോചന ടീച്ചർ തുടങിയവർ സംസാരിച്ചു

മംഗളയാൻ പൂമാല വാർത്തകൾ

madhyamammanorema

മംഗളയാൻ പൂമാല വാർത്തകൾ

deepikakerala

മംഗളയാൻ പൂമാല വാർത്തകൾ

hindu

Image

പൂമാലയിൽ മംഗൾയാൻ

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????OLYMPUS DIGITAL CAMERA

മംഗൾയാൻ പൂമാലയിൽ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു *****

20140923_15201120140923_151912

ഇംഗ്ലീഷ് റോൾ പ്ലേയിൽ പൂമാല സ്ക്കൂളിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 578 other followers